Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik till en yngre forskare

För att hedra Statsminister Tage Erlanders minne och som stöd för forskning inom naturvetenskap och teknik instiftade Stiftelsen, i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademien, år 1998 ett pris till yngre forskare knutna till svenska universitet och högskolor.

Priset delades ut för första gången år 2001, då inom fysik. Andra året delades det ut inom kemi, tredje året inom teknik, fjärde året inom biologi, femte året inom matematik, sjätte året åter inom fysik och så vidare. Priset består dels av ett personligt pris och dels en del för att hålla ett symposium, i pristagarens egen regi.

Priset delas årligen ut odelat till en forskare som inte uppnått 40 års ålder vid nomineringstidens utgång. Priset delas ut som belöning för framstående fackvetenskapliga arbeten och som stimulans till fortsatt forskning. Även populärvetenskapliga insatser av hög kvalitet är en merit för priset. 

Nominering av pristagare görs av fakultet/sektion vid svenska universitet och tekniska högskolor på inbjudan av Kungliga Vetenskapsakademien.

Mer information


För mer information om Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik till en yngre forskare, besök Kungliga Vetenskaps-akademiens hemsida:

Copyright © Stiftelsen Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik